ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 860.41 ล้านบาท จากจำนวน 860,411,939 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

 

  ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์ 170,000,000 19.76
2 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์ 115,603,000 13.44
3  นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ 104,962,000 12.20
4

นาย สุธน สิงหสิทธางกูร

48,952,400 5.69
5

นาย ประชุม มาลีนนท์

41,321,500 4.80
6 น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 37,700,000 4.38
7

นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์

26,000,000 3.02
8 นาง จิรวัฒน์ มาลีนนท์ 25,000,000 2.91
9 นาย ปราลี มาลีนนท์ 24,400,000 2.84
10 น.ส. อัญชลี พิณรัตน์ 20,000,000 2.32
11 อื่นๆ 246,473,039 28.65
  รวมทั้งหมด 860,411,939 100.00